Dotacje

Przemysł 4.0 – Nowe Technologie w Przemyśle

Idea „Przemysłu 4.0” opiera się na koncepcji coraz większego znaczenia wyznaczanego w gospodarce przez zaprogramowaną cyfrowo automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Wzrost roli automatyki, robotyki i informatyki w przemyśle jest naturalną konsekwencją dynamicznego postępu naukowo-technicznego na świecie. Sam pomysł Przemysłu 4.0 (ang. Industrie 4.0) ma na celu przede wszystkim zapewnić konkurencyjność wytwarzania w oparciu o nowe technologie połączone z Internetem. W sektorach przemysłowych wyczerpują się proste metody zapewnienia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, wynikające z obniżania kosztów prowadzonej działalności. Z tego względu największe potęgi gospodarcze uruchamiają inicjatywy mające na celu zapewnienie ciągłej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego poprzez gromadzenie i przetwarzanie detalicznych informacji w czasie rzeczywistym. 

Przemysł 4.0. zakłada optymalizację procesów produkcyjnych dzięki integracji inteligentnych maszyn i systemów IT. Ma to prowadzić do osiągnięcia większej wydajności i elastyczności, również przy zmianie asortymentu. Industry 4.0 wnosi także nową jakość dla pracowników. Czwarta rewolucja przemysłowa zmienia zakłady produkcyjne. Pozwala na optymalne serwisowanie maszyn, kontrolę procesu produkcyjnego, racjonalne gospodarowanie energią i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. To wszystko przekłada się na wzrost produktywności i dochodów przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu internetu i ciągłej, wielokierunkowej wymiany danych, firmy produkcyjne mogą sprawniej wykonywać zlecenia i szybciej reagować na potrzeby i oczekiwania klientów. Mogą również analizować informacje zbierane automatycznie przez maszyny i na tej podstawie ulepszać proces produkcyjny. By skutecznie wdrożyć założenia przemysłu 4.0, konieczny jest nie tylko dostęp do wiedzy i technologii, ale i właściwa przestrzeń do prowadzenia nowoczesnej działalności.

Jednym z celów postawionych w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027, będzie kompleksowa transformacja cyfrowa przedsiębiorstw oraz wdrażanie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Działania te będą mogły podlegać finansowaniu w ramach dostępnych dotacji unijnych.

Przed przystąpieniem do procesu aplikowania o ww. finansowanie, bardzo pomocna może okazać się ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, którą można dokonać samodzielnie za pomocą narzędzia udostępnionego przez Platformę Przemysłu Przyszłości w postaci Samooceny dojrzałości cyfrowej  

Badanie pokazuje, na jakim etapie jest firma planująca transformację w kierunku przemysłu 4.0. Można też (zamiast samodzielnej analizy) skorzystać z pomocy firmy doradczej specjalizującej się w tego typu usługach.

Zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych firmy oraz określenie kierunku zmian i rozwiązań umożliwiających ich zaspokojenie pozwoli na stworzenie mapy drogowej przedsiębiorstwa, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa drogowa powinna zawierać diagnozę procesów administracyjnych, produkcyjnych, modelu biznesowego oraz obszarów potencjału do transformacji oraz zmian, które należy wdrożyć w przedsiębiorstwie dla osiągnięcia dojrzałości cyfrowej. Należy uwzględnić również plan wdrożenia nowej strategii cyfrowej, koszty wdrożenia, a także korzyści z przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie.

Pilotażowy konkurs Przemysł 4.0 pokazał Wnioskodawcom, że tego typu dokument może być wymaganym załącznikiem na etapie aplikowania o dotację unijną i podstawą starania się o dofinansowanie w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027.

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska