Dotacje

Dotacje unijne - 3 obszary najbardziej popularne wśród przedsiębiorców

Zakres programów unijnych dostępnych dla przedsiębiorstw jest dość szeroki i oferuje wiele możliwości pozyskania finansowania na rozwój własnego biznesu. Jednak często przedsiębiorcy w gąszczu wszystkich osi priorytetowych i dokumentów programowych, nie potrafią odnaleźć dla siebie odpowiedniego kierunku działania i wybrać, choć wstępnie, programu, który mógłby być dla nich potencjalnie interesujący.

Poniżej przedstawiamy trzy główne typy projektów, jakie są najczęściej zgłaszane wśród naszych klientów, których wspieramy na wszystkich etapach pozyskiwania dofinansowania. Biorąc pod uwagę dość szeroki wachlarz możliwych programów unijnych, dostępnych zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym, skupiono się w poniższym zestawieniu na działaniach cieszących się niezmiennie od kilkunastu lat bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

Opracowanie prototypu nowego rozwiązania (w tym badania i testy) w postaci nowego lub ulepszonego produktu/technologii – projekty B+R

Przedsiębiorstwa chcące sfinansować projekty mające na celu opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań technologicznych czy produktowych celem ich późniejszego wdrożenia do produkcji czy odsprzedania wyników prac B+R innej firmie, mogą skorzystać m.in. z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach tego działania firmy mogą prowadzić samodzielnie badania i testy przy wykorzystaniu własnej kadry i infrastruktury (także z pomocą podwykonawców) albo mogą przeprowadzić taki projekt razem z partnerem (np. z jednostką naukową lub z innym przedsiębiorstwem) w ramach konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu. Dofinansowaniem można objąć m.in. takie koszty jak: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację prac badawczych, usługi, koszty amortyzacji, najmu lub leasingu aparatury badawczej, materiały i surowce, elementy do budowy prototypów, koszty pośrednie (m.in. wynagrodzenia kadry zarządzającej, administracyjnej). Możliwe jest również dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w wysokości max. 90% kosztów kwalifikowanych tej części projektu.

Ciekawą alternatywą dla firm, które nie prowadzą u siebie prac badawczo-rozwojowych, a chciałyby jednak opracować coś nowego i przetestować przed wdrożeniem rozwiązania na rynek, istnieje możliwość sfinansowania prac B+R w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jeśli firma nie posiada zaplecza kadrowego czy infrastruktury, aby samodzielnie opracować technologię dla własnego pomysłu, warto zainteresować się działaniami, w ramach których można otrzymać dofinansowanie do 85% na zakup usługi od jednostki badawczo-naukowej (w tym Centrów Badawczo-Rozwojowych) dotyczącej opracowania i przetestowania odpowiedniej technologii/wyrobu wraz z wytworzeniem prototypu oraz całej dokumentacji wdrożeniowej.

Wdrożenie do produkcji gotowego rozwiązania w postaci nowego wyrobu  lub nowej technologii produkcji – projekty wdrożeniowe

W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo już zakończyło prace B+R (samodzielnie lub na zlecenie) i jest gotowe, aby taki udoskonalony produkt lub technologię skomercjalizować i wdrożyć do działalności produkcyjnej, to wtedy kluczowe stają się koszty związane z uruchomieniem zakładu produkcyjnego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu wdrożeniowego mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. W ramach dostępnych programów przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na realizację działań tradycyjnie postrzeganych jako działania inwestycyjne, m.in.: zakup gruntu, zakup lub budowa hali produkcyjno-magazynowej, remont obecnie posiadanej nieruchomości celem jej dostosowania do wymogów projektu, zakup maszyn, urządzeń czy linii technologicznej, zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna).

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zlokalizowana zostanie planowana inwestycja. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania nawet do 70% kosztów inwestycji. Wnioski o dofinansowanie tego typu projektów można składać m.in. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Tworzenie lub rozbudowa działów/centrów B+R w przedsiębiorstwie – dotacje na Centra Badawczo-Rozwojowe

Dofinansowanie ze środków unijnych umożliwia przedsiębiorstwom zakup infrastruktury badawczej oraz prowadzenie długofalowo projektów badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) w ramach własnego Centrum B+R. W rezultacie firma jest w stanie oferować na rynku nowe technologie/produkty/usługi oparte na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, co pozwala na umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Budowa/rozbudowa własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie, poprzez inwestycje w środki trwałe i zatrudnienie nowych pracowników, umożliwia bardziej efektywne i skuteczne podejmowanie zaplanowanych działań biznesowych, a przede wszystkim przyczynia się do stworzenia uniwersalnego ośrodka B+R prowadzącego szerokie spectrum prac badawczych i rozwojowych na przestrzeni wielu lat.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, np.: zakup gruntu, zakup, budowa lub remont nieruchomości pod działalność Centrum B+R, nabycie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

 

Pozyskanie finansowania w formie dotacji unijnej na rozwój, czy to w zakresie działalności badawczej czy produkcyjnej, wprowadza do przedsiębiorstwa nową jakość poprzez realizację innowacyjnych projektów. Realizacja prac badawczo-rozwojowych umożliwia firmom lepsze i szybsze dostosowanie realizowanej działalności do potrzeb i specyfiki grupy docelowej poprzez szybką reakcję na sygnały rynkowe (takie jak m.in. postęp technologiczny, inwestycje konkurentów i rosnące oczekiwania rynku), generowanie większej ilości pomysłów i koncepcji technologicznych oraz skrócenie czasu ich wdrożenia, co pozwala na podniesienie efektywności prowadzonej działalności. W wyniku uzyskanego dofinansowania ze środ­ków unijnych, zakres i rozmiar działań badawczych i produkcyjnych prowadzo­nych przez przedsiębiorstwa zwiększa się, co umożliwia tworzenie własnych, innowacyjnych koncepcji, dzięki którym firmy umacniają swoją pozycję nie tylko na rynku polskim, ale także międzynarodowym.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska