Dotacje

Dotacje na projekty B+R

Przedsiębiorstwa chcące się rozwijać oraz poprawiać swą pozycję konkurencyjną na rynku mogą zaangażować się w działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych. Rozpoczęcie działalności B+R może być dla firmy nowym impulsem i pozwolić przejść na wyższy poziom rozwoju przedsiębiorstwa.

Główną Instytucją odpowiadającą za wspieranie realizacji projektów badawczych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). NCBR oferuje przedsiębiorcom możliwości uzyskania dofinansowania w ramach różnorodnych programów, w tym zarówno instrumentów ukierunkowanych na wsparcie projektów w ramach jednej, z góry wskazanej branży, jak i programów bez takiego ograniczenia. Celem I Osi priorytetowej PO IR jest pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Adresatami dostępnego wsparcia są przede wszystkim przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), rozpoczynające lub rozwijające działalność B+R, planujące realizację projektów B+R zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (także z jednostkami naukowymi).

W przypadku projektów B+R wsparciem można objąć następujące koszty:

Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji prac B+R

Aparatura naukowo-badawcza

Usługi badawcze

Wiedza techniczna

Usługi doradcze i równorzędne

Koszty operacyjne (m.in. materiały i surowce konieczne do przeprowadzenia prac B+R)

Koszty ogólne

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska