Dotacje

Dotacje na centra badawczo-rozwojowe

Centra badawczo-rozwojowe odgrywają istotną rolę w podnoszeniu innowacyjności zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Prowadzone w nich specjalistyczne badania i prace rozwojowe pozwalają na opracowywanie nowych produktów i usług odpowiadających na realne zapotrzebowanie rynku. W związku z powyższym, zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie krajowym duży nacisk położono na ułatwienie przedsiębiorcom tworzenia lub rozbudowy już istniejących centrów badawczo–rozwojowych. Wsparcie na ten cel ze środków UE przewidziano zarówno w programach wdrażanych na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym.

W ramach II Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” współfinansowane są projekty obejmujące stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia przedsiębiorstwom zakup infrastruktury badawczej oraz prowadzenie własnych projektów badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, a w efekcie oferować na rynku nowe technologie/produkty/usługi oparte na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, co pozwala na umocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Budowa/rozbudowa własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie, poprzez inwestycje w środki trwałe i zatrudnienie nowych pracowników, umożliwi bardziej efektywne i skuteczne podejmowanie zaplanowanych działań biznesowych, a przede wszystkim przyczyni się do stworzenia uniwersalnego ośrodka B+R prowadzącego szerokie spectrum prac badawczych i rozwojowych.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, np.:

Zakup gruntu

Zakup lub budowa budynków i budowli

Nabycie środków trwałych

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

Najbliższe konkursy

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska