Dotacje

Dotacje dla przedsiębiorców w latach 2021-2027 (FENG)

W mijającej perspektywie finansowej 2014-2020 szeroka oferta POIR umożliwiała w ramach różnych działań dotacyjnych (np. 1.1.1, 2.1, 3.2.1, 3.2.2 POIR) wspieranie wszystkich etapów procesu innowacyjnego – realizacji prac badawczo – rozwojowych od II do IX poziomu gotowości technologicznej oraz wdrożenia ich wyników. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) korzysta z doświadczeń dwóch instytucji które dotychczas były najbardziej zaangażowane we wsparcie tego procesu (PARP, NCBR), aby zbudować spójną i kompleksową ofertę dla mniejszych i większych firm.

Dobrym przykładem wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w POIR było działanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka” – w  ramach jednego projektu istniała możliwość dofinansowania zarówno kosztów badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, jak i prac przedwdrożeniowych. Między innymi te doświadczenia stały się podstawą do budowy projektów w Priorytecie 1. FENG (2021-2027), w którym moduł badawczo-rozwojowy stanowi obligatoryjny element projektu.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach 1. Priorytetu są przedsiębiorcy (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, w tym small mid-caps i mid-caps) oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, np. organizacji badawczych.

Moduł B+R oraz Moduł Infrastruktura B+R to moduły obligatoryjne.

Moduł – B+R

W ramach tego modułu, Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module „Wdrożenie innowacji” lub w całości z innych środków.

Moduł – Infrastruktura B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, w szczególności z obszarami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Agenda badawcza może być dofinansowana w ramach modułu „B+R” lub zrealizowana w całości z innych środków.

Projekty będą mogły uwzględniać rozszerzenie o kolejne etapy procesu innowacyjnego, tj. moduły fakultatywne dostępne w FENG, jak wdrożenie wyników prac B+R oraz inwestycje związane z zieloną i cyfrową transformacją. 

Moduł – Wdrożenie innowacji

W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań. Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

Moduł – Kompetencje

Moduł dotyczący szkoleń pracowników, w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

Moduł – Zazielenienie przedsiębiorstw

Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. 

Moduł – Cyfryzacja

Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Wsparcie przeznaczone będzie również na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

Moduł – Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa

Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona.

Definicja przedsiębiorstwa MID-CAP* w nowej perspektywie 2021-2027

Dotychczas główny podział przedsiębiorstw sprowadzał się do dwóch kategorii:

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach dotacji oferowanych przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) przedsiębiorstwa klasyfikowane jako duży podmiot, czyli zatrudniający ponad 250 pracowników, nie mogły skorzystać z możliwości ubiegania się o dotacje inwestycyjne (produkcyjne) rozumiane jako wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych mających na celu m.in. budowę/rozbudowę zakładu produkcyjnego czy zakup maszyn i urządzeń.

Perspektywa finansowa 2021-2027 po raz pierwszy wprowadza i dokładnie określa pojęcie przedsiębiorstw typu MID-CAP.  Jest to przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 250 pracowników, ale posiadające status:

Przedsiębiorstwa SMALL MID-CAPS oraz MID-CAPS mają mieć zapewniony zwiększony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania. Dotyczyć ma to m.in. programu FENG, ale także Programów Regionalnych. Preferencje miałyby dotyczyć w szczególności przedsiębiorstw typu small mid-caps, gdyż w tym przypadku planowane jest rozszerzenie definicji MŚP właśnie o te podmioty, które zatrudniają nie więcej niż 499 osób, a jednocześnie nie przekraczają progów finansowych (roczny obrót, całkowity bilans roczny) przewidzianych dla średniego przedsiębiorstwa.

*Definicje small mid-caps (małe spółki o średniej kapitalizacji) oraz mid-caps (spółka o średniej kapitalizacji) określone zostały w Rozporządzeniu (UE) No 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=PL.  

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska