Dotacje

Chcesz rozwijać swoją firmę? Inwestuj w badania i rozwój

W celu zbudowania silnej pozycji rynkowej, przedsiębiorstwa podejmują szereg działań biznesowych, istotnych z punktu widzenia bieżącego rozwoju. Jedną ze strategii, możliwych do zastosowania przez firmę, jest utworzenie oferty produktowej w oparciu o innowacje przy wsparciu finansowania z dotacji UE, zarówno poprzez realizację działań B+R mających na celu rozwój nowych produktów czy nowych technologii, jak i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji. Dotacje unijne dostępne w ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027 w szerokim zakresie wspierać będą projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa.

Prowadzenie własnych prac badawczych oraz wdrażanie ich wyników do praktyki gospodarczej to kapitałochłonne procesy, dlatego też przedsiębiorstwa niejednokrotnie decydują się na pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy unijnych, które pozwalają na zwiększenie efektywności finansowej podejmowanych inwestycji. Kluczowym priorytetem UE na lata 2021-2027 jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej. Wspierane są prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu) realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także projekty inwestycyjne obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Dotacje wspierające działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa chcące się rozwijać oraz poprawiać swą pozycję konkurencyjną na rynku mogą zaangażować się w działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych. Rozpoczęcie działalności B+R może być dla firmy nowym impulsem i pozwolić przejść na wyższy poziom rozwoju przedsiębiorstwa.
W przypadku realizacji projektu B+R (realizacja prac badawczych w celu opracowania nowego produktu/technologii), możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparciem można objąć takie koszty jak m.in. wynagrodzenia zespołu projektowego, usługi badawcze, koszty operacyjne (materiały, surowce). W ramach działania współfinansowane są projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych. Dodatkowo, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale przed wejściem z innowacją na rynek lub wdrożeniem jej do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Dotacje na rozwój własnego Centrum Badawczo – Rozwojowego

Fundusze unijne na Centra B+R z powodu szerokiego zakresu kosztów kwalifikowanych umożliwiają firmom pozyskanie dotacji na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z rozpoczęciem lub rozbudowaniem działalności B+R. Projekty dotyczące inwestycji w Centra Badawczo-Rozwojowe obejmują tworzenie i rozwój jednostki organizacyjnej rozpoczynającej lub rozwijającej działalność B+R z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej, która ma posłużyć przedsiębiorcy do realizacji prac badawczych w perspektywie kilku kolejnych lat. Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, np. zakup lub budowa budynków pod działalność Centrum B+R, nabycie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Dotacje na wdrożenia nowych produktów/technologii w działalności produkcyjnej MŚP

Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych stanowią istotny czynnik rozwoju. Kluczowe okazują się badania prowadzące do konkretnych rezultatów i przekładające się na wdrożenia nowych technologii czy produktów, których innowacyjność pozwala na wyprzedzenie konkurencji. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zlokalizowana zostanie planowana inwestycja. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji nawet do 70% kosztów inwestycji.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska