Dotacje

„Bony na innowacje” dla firm z Dolnego Śląska

W dniu dzisiejszym ogłoszono konkurs w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”. Konkurs organizowany jest przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pn. „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”, który ma na celu dofinansowanie zakupu usługi badawczo-rozwojowej (w wysokości max. 85% kosztów kwalifikowanych). Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie bonów w projekcie wynosi 3 000 000,00 zł. Max. dotacja na jeden projekt to 200 tys. zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie grantu/ bonu (dla projektów o małej skali) na innowacje.

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

Zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji 2030 do Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska zaliczają się:

Wsparcie będzie wypłacane w postaci bonu w wysokości do 200 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania grantu/bonu z EFRR wynosi max. 85% wydatków kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: od godz. 8:00 dnia 04.03.2022r. do godz. 15:00 dnia 18.03.2022r.

W ramach dofinansowanego projektu możliwe jest udzielenie grantu/bonu na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

Usługa badawczo- rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska