76 mld euro dla Polski na lata 2021-2027

W dniu 30 czerwca 2022 r. oficjalnie Polska zakończyła negocjacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską (KE). Umowa Partnerstwa określa współpracę z KE i strategię  wykorzystania funduszy europejskich w Polsce w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Nadal trwają prace nad projektem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 – 2027, który jako jeden z 9 programów krajowych, koncentruje zakres wsparcia na działaniach skierowanych do przedsiębiorców i w następujących…

Program NUTRITECH – Innowacje w żywieniu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu NUTRITECH. Przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja przemysłowo-naukowe mogą ubiegać się o granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie od 6 lipca

Program LIDER Edycja XIII – dotacje dla naukowców

Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Wnioskodawca aplikuje do programu  wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna)  prowadząca badania naukowe lub prace naukowe. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

„Bony na innowacje” dla firm z Dolnego Śląska

W dniu dzisiejszym ogłoszono konkurs w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”. Konkurs organizowany jest przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pn. „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”, który ma na celu dofinansowanie zakupu usługi badawczo-rozwojowej (w wysokości max. 85% kosztów kwalifikowanych).

Dotacje dla przedsiębiorców w latach 2021-2027 (FENG)

W mijającej perspektywie finansowej 2014-2020 szeroka oferta POIR umożliwiała w ramach różnych działań dotacyjnych (np. 1.1.1, 2.1, 3.2.1, 3.2.2 POIR) wspieranie wszystkich etapów procesu innowacyjnego – realizacji prac badawczo – rozwojowych od II do IX poziomu gotowości technologicznej oraz wdrożenia ich wyników. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) korzysta z doświadczeń dwóch instytucji które dotychczas były najbardziej zaangażowane we wsparcie tego procesu (PARP, NCBR)…

100% skuteczności w Pilotażu Przemysł 4.0

W dniu 15 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie naboru w ramach Pilotażu Przemysł 4.0 (poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0.), w wyniku którego współpraca z Tridon Consulting zakończyła się kolejnym sukcesem w postaci przyznania dofinansowania na realizację projektów naszych klientów z maksymalną końcową oceną 15 punktów (15 na 15 punktów możliwych do uzyskania) gwarantując tym samym również wysoką pozycję na liście rankingowej.

Przemysł 4.0 – Nowe Technologie w Przemyśle

Idea „Przemysłu 4.0” opiera się na koncepcji coraz większego znaczenia wyznaczanego w gospodarce przez zaprogramowaną cyfrowo automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Wzrost roli automatyki, robotyki i informatyki w przemyśle jest naturalną konsekwencją dynamicznego postępu naukowo-technicznego na świecie. Sam pomysł Przemysłu 4.0 (ang. Industrie 4.0) ma na celu przede wszystkim zapewnić konkurencyjność wytwarzania w oparciu o nowe technologie połączone z Internetem.

Dotacje unijne - 3 obszary najbardziej popularne wśród przedsiębiorców

Zakres programów unijnych dostępnych dla przedsiębiorstw jest dość szeroki i oferuje wiele możliwości pozyskania finansowania na rozwój własnego biznesu. Jednak często przedsiębiorcy w gąszczu wszystkich osi priorytetowych i dokumentów programowych, nie potrafią odnaleźć dla siebie odpowiedniego kierunku działania i wybrać, choć wstępnie, programu, który mógłby być dla nich potencjalnie interesujący.

Chcesz rozwijać swoją firmę? Inwestuj w badania i rozwój

W celu zbudowania silnej pozycji rynkowej, przedsiębiorstwa podejmują szereg działań biznesowych, istotnych z punktu widzenia bieżącego rozwoju. Jedną ze strategii, możliwych do zastosowania przez firmę, jest utworzenie oferty produktowej w oparciu o innowacje przy wsparciu finansowania z dotacji UE, zarówno poprzez realizację działań B+R mających na celu rozwój nowych produktów czy nowych technologii, jak i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji. 

Przemysł 4.0 - Dotacje UE

Gotowość na nowe rozwiązania technologiczne z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, ich opracowywanie i wdrażanie, wiąże się zazwyczaj z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Dlatego też firmy często sięgają po fundusze unijne, które stanowią istotne źródło finansowania działalności. W ramach Pilotażu Przemysł 4.0 (PARP) można sfinansować inwestycje polegające na wdrożeniu rozwiązań wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0.

Bony na Cyfryzację - Dotacje dla MŚP

W dniu 06.09.2021 ogłoszony zostanie nabór w ramach programu 6.2 PO IR – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji (Bony na cyfryzację), wspierającego przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie w zakresie realizacji działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego oraz w ograniczonym zakresie, zakup środków trwałych niezbędnych w ww. procesie wdrożeniowym.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska