Dotacje

76 mld euro dla Polski na lata 2021-2027

W dniu 30 czerwca 2022 r. oficjalnie Polska zakończyła negocjacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską (KE). Umowa Partnerstwa określa współpracę z KE i strategię  wykorzystania funduszy europejskich w Polsce w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Nadal trwają prace nad projektem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 – 2027, który jako jeden z 9 programów krajowych, koncentruje zakres wsparcia na działaniach skierowanych do przedsiębiorców i w następujących obszarach: rozwój gospodarczy, innowacyjność oraz B+R, transfer technologii, wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce oraz cyfryzacja i gospodarka 4.0. W dniu 16 marca 2022 kolejna wersja projektu FENG została przekazana do Komisji Europejskiej (KE).

Podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ok. 60% funduszy z polityki spójności przekazanych zostanie do ośmiu nowych programów krajowych:

Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne w poszczególnych województwach.

Uruchomienie poszczególnych programów, które są objęte Umową Partnerstwa, nastąpi pod koniec 2022 r., a konkursy będą uruchamiane sukcesywnie, w ramach zatwierdzania kolejnych programów, na początku 2023 r. m.in. od stycznia 2023 r. będzie można składać wnioski w ramach Programu FENG.

Budżet FENG wynoszący 8 mld EUR jest pogrupowany na cztery Priorytety:

1. „Wsparcie dla przedsiębiorców”,
2. „Środowisko sprzyjające innowacjom”
3. „Zazielenienie przedsiębiorstw”
4. „Pomoc Techniczna”.

W ramach Priorytetu I „Wsparcie dla przedsiębiorców” (4,35 mld euro, czyli ok. 55% budżetu FENG) zdecydowano się na modułowe podejście do składanych projektów. Zgodnie z aktualną wersją projektu FENG (aktualna wersja programu może ulec modyfikacjom w trakcie dalszych negocjacji z Komisją Europejską), obowiązkowym elementem każdego projektu będzie wybór co najmniej jednego obligatoryjnego modułu:

Finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu wraz z przeprowadzeniem testów. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module „Wdrożenie innowacji” lub w całości z innych środków. W przypadku dużych firm moduł B+R będzie zawsze obligatoryjny.

Finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami. Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

Zakres projektu będzie mógł być uzupełniony o moduły fakultatywne, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstwa, tj.:

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa MŚP będą mogły zrealizować wdrożenie innowacji opartej o wcześniej zrealizowane prace badawczo-rozwojowe bez konieczności uwzględnienia w projekcie modułu „prace B+R”. Przedsiębiorstwa duże będą zobligowane do przeprowadzenia prac B+R w ramach projektu, aby zrealizować moduł „Wdrożenie innowacji”. Ponadto warunkiem wsparcia inwestycji produkcyjnych przedsiębiorstw innych niż MŚP i small mid-caps będzie konieczność współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

Modułowa koncepcja tworzenia projektów zakłada, że w ramach jednego projektu przedsiębiorcy będą mogli zrealizować kilka modułów – od prac B+R nad danym rozwiązaniem, aż do jego komercjalizacji, co ma ułatwić przedsiębiorcom zachowanie ciągłości procesu innowacyjnego. W poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020, program POIR podzielony był na kilka instytucji obsługujących poszczególne działania w całościowym procesie B+R+I. Poszczególne instrumenty wsparcia POIR pozwalały na sfinansowanie tylko konkretnych etapów procesu B+R+I. Firma nie miała możliwości zrealizowania w jednym projekcie nadzorowanym przez jedną instytucję np. inwestycji w infrastrukturę badawczą, projektu B+R oraz wdrożenia jego rezultatów. Teraz ma to ulec zmianie, poprzez zaproponowanie ww. modułów.

Moduły dotyczące prac B+R oraz infrastruktury B+R będą finansowane w formie dotacji (dotyczy wszystkich przedsiębiorstw), podobnie jak pozostałe moduły. Wyjątek ma stanowić moduł wdrożeniowy, który będzie finansowany w formie dotacji warunkowej – częściowo zwrotna forma (dotacja warunkowa) stosowana będzie do finansowania wdrożeń wyników B+R. Część wsparcia (min. 50%) ma mieć charakter zwrotny w zależności od uzyskanych efektów np. przychodów uzyskanych w wyniku realizacji projektu.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska