Menu
 

Dotacje na projekty B+R

Przedsiębiorstwa chcące się rozwijać oraz poprawiać swą pozycję konkurencyjną na rynku mogą zaangażować się w działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych. Rozpoczęcie działalności B+R może być dla firmy nowym impulsem i pozwolić przejść na wyższy poziom rozwoju przedsiębiorstwa

Główną Instytucją odpowiadającą za wspieranie realizacji projektów badawczych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). NCBR oferuje przedsiębiorcom możliwości uzyskania dofinansowania w ramach różnorodnych programów, w tym zarówno instrumentów ukierunkowanych na wsparcie projektów w ramach jednej, z góry wskazanej branży, jak i programów bez takiego ograniczenia. Celem I Osi priorytetowej PO IR jest pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Adresatami dostępnego wsparcia są przede wszystkim przedsiębiorstwa (MSP i duże), rozpoczynające lub rozwijające działalność B+R, planujące realizację projektów B+R zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

W przypadku projektów B+R wsparciem można objąć następujące koszty:

  • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji prac B+R
  • aparatura naukowo-badawcza
  • usługi badawcze
  • wiedza techniczna
  • usługi doradcze i równorzędne
  • koszty operacyjne (m.in. materiały i surowce konieczne do przeprowadzenia prac B+R)
  • koszty ogólne.NAJBLIŻSZE KONKURSY:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie projektów: 


Dla małych i średnich przedsiębiorstw wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: 16 sierpnia 2018 r. - 14 grudnia 2018 r.
Dla dużych przedsiębiorstw wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: 3 września 2018 r. - 30 listopada 2018 r.

Więcej na temat aktualnie trwających naborów organizowanych przez NCBiR znajdą Państwo tutaj: Aktualne nabory wniosków NCBiR

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ