Menu
 

Dotacje na projekty B+R

Przedsiębiorstwa chcące się rozwijać oraz poprawiać swą pozycję konkurencyjną na rynku mogą zaangażować się w działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych. Rozpoczęcie działalności B+R może być dla firmy nowym impulsem i pozwolić przejść na wyższy poziom rozwoju przedsiębiorstwa.

Główną Instytucją odpowiadającą za wspieranie realizacji projektów badawczych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). NCBR oferuje przedsiębiorcom możliwości uzyskania dofinansowania w ramach różnorodnych programów, w tym zarówno instrumentów ukierunkowanych na wsparcie projektów w ramach jednej, z góry wskazanej branży, jak i programów bez takiego ograniczenia. Celem I Osi priorytetowej PO IR jest pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Adresatami dostępnego wsparcia są przede wszystkim przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), rozpoczynające lub rozwijające działalność B+R, planujące realizację projektów B+R zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (także z jednostkami naukowymi).

W przypadku projektów B+R wsparciem można objąć następujące koszty:

  • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji prac B+R
  • aparatura naukowo-badawcza
  • usługi badawcze
  • wiedza techniczna
  • usługi doradcze i równorzędne
  • koszty operacyjne (m.in. materiały i surowce konieczne do przeprowadzenia prac B+R)
  • koszty ogólne.NAJBLIŻSZE KONKURSY:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 15 lutego 2021 r. ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów B+R w ramach ww. Poddziałania.


Mikro, małe, średnie (MŚP) i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) będą mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie:

od 22 marca 2021 r. do 04 maja 2021 r.

Więcej na temat  konkursu 1.1.1 (tzw. Szybka Ścieżka) znajdą Państwo tutaj: 1/1.1.1/2021

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ