Menu
 

DOTACJE NA CENTRA BADAWCZO-ROZWOJOWE

Centra badawczo-rozwojowe odgrywają istotną rolę w podnoszeniu innowacyjności zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Prowadzone w nich specjalistyczne badania i prace B+R pozwalają na opracowywanie nowych produktów i usług odpowiadających na realne zapotrzebowanie rynku. W związku z powyższym, zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie krajowym duży nacisk położono na ułatwienie przedsiębiorcom tworzenia lub rozbudowy już istniejących centrów badawczo–rozwojowych. Wsparcie na ten cel ze środków UE przewidziano zarówno w programach wdrażanych na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym.

W ramach II Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” współfinansowane są projekty obejmujące stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia przedsiębiorstwom zakup infrastruktury badawczej oraz prowadzenie własnych projektów badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, a w efekcie oferować na rynku nowe technologie/produkty/usługi oparte na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, co pozwoli na umocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Budowa/rozbudowa własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, poprzez inwestycje w środki trwałe i zatrudnienie nowych pracowników umożliwi bardziej efektywne i skuteczne podejmowanie zaplanowanych działań, a przede wszystkim przyczyni się do stworzenia uniwersalnego ośrodka B+R prowadzącego szerokie spectrum prac badawczych i rozwojowych.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, np.:

  • zakup gruntu,
  • zakup lub budowa budynków i budowli,
  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

 

NAJBLIŻSZE KONKURSY:

Organizatorem konkursu jest Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 28 maja 2018 r. do 06 lipca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj: Konkurs 2.1 PO IR - 2018 rok

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ