Menu
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2019 - PONAD 6 MLD ZŁ NA INNOWACJE

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w roku 2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Szeroki wachlarz konkursów oraz łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych i projektów inwestycyjnych (ponad 6 mld zł dotacji na innowacje) daje możliwość skorzystania w 2019 r. z programów unijnych wspierających projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej i działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa.

Wśród najpopularniejszych konkursów dla przedsiębiorców znajdują się m.in. takie programy jak:

 

  • DZIAŁANIE 1.1.1 PO IR "SZYBKA ŚCIEŻKA" - PROJEKTY B+R

W przypadku realizacji projektu B+R (realizacja prac badawczych w celu opracowania nowego produktu/technologii) jednym z najpopularniejszych w Polsce programów jest Działanie 1.1.1 PO IR, w którym możliwe jest ubieganie się o bezzwrotne dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Współfinansowane będą przedsięwzięcia B+R (projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, z możliwością uwzględnienia prac przedwdrożeniowych) realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dla dużych przedsiębiorstw lub konsorcjów rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r.

 

  • CENTRA BADAWCZO-ROZWOJOWE (2.1 PO IR) - INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ B+R

Projekty dotyczące inwestycji w Centra Badawczo-Rozwojowe obejmują tworzenie i rozwój jednostki organizacyjnej rozpoczynającej lub rozwijającej działalność B+R, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tegu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, np. zakup gruntu, zakup lub budowa budynków pod działalność Centrum B+R, nabycie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dla dużych przedsiębiorstw rozpocznie się 11 marca 2019 r.

 

  • BADANIA NA RYNEK (3.2.1 PO IR) - INWESTYCJE W PRODUKCJĘ

Projekty inwestycyjne obejmują wdrożenie wyników prac B+R (zakupionych lub opracowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie) lub wdrożenie innowacji technologicznej (własnej lub nabytej) mającej postać prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór użytkowy), wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

Przedsiębiorstwa mogą wnioskować nawet do 20 mln zł dofinansowania na jeden projekt. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zlokalizowana zostanie planowana inwestycja. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji nawet do 70% kosztów inwestycji.

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) rozpocznie się 25 marca 2019 r.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ