Menu
 

DOTACJE NA UTWORZENIE/ROZWÓJ CENTRUM B+R

Celem dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w budynki, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, co pozwoli na umocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

27 kwietnia br. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Nabór wniosków potrwa od 28 maja 2018 r. do 06 lipca 2018 r.

Wnioskodawcy: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Alokacja konkursu: 350 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 2 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania na wydatki inwestycyjne: zgodnie z mapą pomocy regionalnej do 70%

Budowa/rozbudowa własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, poprzez inwestycje w środki trwałe i zatrudnienie nowych pracowników umożliwi bardziej efektywne i skuteczne podejmowanie zaplanowanych działań w obszarze nowych produktów czy nowych technologii wdrażanych we własnej działalności gospodarczej, a przede wszystkim przyczyni się do stworzenia uniwersalnego ośrodka B+R prowadzącego szerokie spectrum prac badawczych i rozwojowych.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, m.in.:

  • zakup gruntu,
  • zakup lub budowa budynków pod Centrum B+R,
  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ